Thư mời viết bài Hội thảo khoa học

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học : "Khai thác sáng chế và hợp tác thương mại hóa sáng chế trong nông nghiệp và một số ngành sản xuất có lợi thế cạnh tranh" ...

Tổng quan về thương mại hóa sáng chế

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, ngày 5 tháng 5 năm 2016, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (NIPTEX )đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với nội dung:“Tìm hiểu về thư ...