Văn phòng Viện

1. Giới thiệu:

    Văn phòng Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (gọi tắt là Viện), có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng điều phối, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong Viện thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Viện; thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân, quản trị, y tế, tài chính; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản để đảm bảo điều kiện làm việc phục vụ cho các hoạt động của Viện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

-     Trình Viện trưởng kế hoạch hoạt động hàng năm của Văn phòng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

-     Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu về tình hình, kết quả công tác của Văn phòng theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện;

-     Phối hợp với các đơn vị trực thuộc xây dựng, trình Lãnh đạo Viện ban hành quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch công tác của Viện; là đầu mối đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện;

-     Thực hiện các công tác hành chính của Viện, gồm có công tác văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc, y tế, quản trị, lễ tân;

-     Xây dựng và thực hiện công tác kế hoạch tài chính, thực hiện công tác kế toán của Viện theo đúng chế độ, luật Ngân sách nhà nước, luật kế toán và quy chế thu chi nội bộ hiện hành;

-     Thực hiện công tác tổ chức, quản lý công chức, viên chức và người lao động của Viện. Có đại điện tham gia các Hội đồng: tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức và người lao động;

-     Quản trị tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động chung của Viện;

-     Hướng dẫn và triển khai công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; Có đại điện tham gia Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Viện;

-     Thực hiện công tác thông tin, truyền thông và hợp tác quốc tế theo đúng quy định của Bộ;

-      Là đầu mối thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của Viện;

-      Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Liên hệ:

Địa chỉ: P415 Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại/fax: (024) 39439663