Danh sách đề tài

TT Tên đề tài cấp cơ sở Năm thực hiện Tình trạng đề tài Ghi chú
1 Nghiên cứu, phân loại và đánh giá khả năng ứng dụng các sáng chế, công nghệ trong lĩnh vực xử lý nước 2017  Đang thực hiện   
2 Nghiên cứu tình trạng và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng sáng chế, công nghệ trong lĩnh vực xử lý chất thải xây dựng  2017 Đang thực hiện   
3 Nghiên cứu và đánh giá khả năng thương mại hóa sáng chế, công nghệ trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt  2017 Đang thực hiện   
4  Đánh giá, chọn lựa mã nguồn mở nhằm xây dựng module quản lý cơ sở dữ liệu về sáng chế, công nghệ trên nền web 2017   Đang thực hiện  
 5 Nghiên cứu marketing online trong thương mại hóa sáng chế và công nghệ tại Việt Nam theo kinh nghiệm của một số nước  2016 Đã nghiệm thu  
 6 Đánh giá, phân tích khả năng thương mại hóa của các sáng chế tham dự chương trình "Nhà sáng chế" năm  2013-2014  2016 Đã nghiệm thu  
 7 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu các sáng chế, sáng kiến kỹ thuật tham gia cuộc thi sáng tạo Việt và phân tích, đánh giá khả năng thương mại hóa  2016 Đã nghiệm thu  
 8 Nghiên cứu, đánh giá hoạt động đầu tư cho phát triển công nghệ, kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam  2016 Đã nghiệm thu  
 9 Nghiên cứu tác động của các đạo luật, chính sách, chiến lược làm gia tăng việc chuyển giao áp dụng kết quả nghiên cứu và sáng chế vào thực tiến của một số nước  2015  Đã nghiệm thu  
10  Nghiên cứu các vấn đề về bản quyền trong chuyển giao công nghệ  2015  Đã nghiệm thu  
 11 Đề xuất, xây dựng hoạt động hỗ trợ xúc tiến và cơ chế dịch vụ cho định hướng phát triển của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ  2015  Đã nghiệm thu  
 12 Nghiên cứu mô hình phát triển một số Viện trên thế giới có cấu trúc, hoạt động tương thích để định hướng cho hoạt động của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ trong thời gian tới  2014  Đã nghiệm thu  
 13 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc đàm phán chuyển giao li-xăng công nghệ, sáng chế để ứng dụng vào điều kiện Việt Nam  2014  Đã nghiệm thu  
 14 Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển giao sáng chế - công nghệ từ trường đại học đến doanh nghiệp  2014  Đã nghiệm thu  

 

TT Tên đề tài cấp bộ Năm thực hiện Tình trạng đề tài Ghi chú
1 Thu thập, chọn lọc, hỗ trợ chuyển giao sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch cho doanh nghiệp Việt Nam 2017 Đang thực hiện  
2 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp, phương thức liên kết, hợp tác đầu tư khai thác, thương mại hóa sáng chế tại Việt Nam phục vụ sản xuất nông nghiệp 2016 Đã nghiệm thu  
3 Nghiên cứu, đánh giá  thực trạng và đề xuất giải pháp khai thác sáng chế trong một số ngành sản xuất có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam 2016 Đã nghiệm thu  
4 Nghiên cứu xây dựng danh mục sáng chế, công nghệ trong lĩnh vực cơ điện tử phục vụ cơ khí chính xác và khuyến nghị ứng dụng tại Việt Nam 2015-2016 Đã nghiệm thu  
5 Nghiên cứu cơ sở thực hiện và luận cứ khoa học để xây dựng văn bản hướng dẫn khai thác và áp dụng sáng chế

6/2013-6/2014

Đã nghiệm thu  
6 Nghiên cứu kinh nghiệm của thế giới về giải mã công nghệ và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển giải mã công nghệ ở Việt Nam 2013 Đã nghiệm thu  
7 Nghiên cứu phương pháp luận xây dựng quy trình tham vấn, lựa chọn những công nghệ mới, công nghệ thích hợp, công nghệ cao cần tiếm kiếm phục vụ ngành nông nghiệp Việt Nam 2012-2013 Đã nghiệm thu  
8 Nghiên cứu xây dựng quy trình khai thác công nghệ, bí quyết công nghệ từ các bản mô tả sáng chế để ứng dụng vào thực tiễn 2011-2012 Đã nghiệm thu