Trung tâm Mô phỏng công nghệ và Phát triển sản phẩm

Tên giao dịch tiếng Anh: Center for Design Technology Simulation and Product Development (viết tắt là: REPD).

Sơ đồ chức năng:

sodotochuc

     Dịch vụ:

- Giải mã, làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm

- Thiết kế, mô phỏng và chế thử sản phẩm mẫu từ sáng chế

- Nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến để chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp

- Đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ, sản phẩm mới

 12

45