STT  Tên chương trình  Thời gian thực hiện  Ghi chú
1

Tìm kiếm chọn lọc công nghệ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn 2015 - 2017 thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

2015-2017