Phòng Chính sách và Tư vấn thương mại hóa sáng chế

Phòng Chính sách và Tư vấn thương mại hóa sáng chế là đơn vị chức năng trực thuộc Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ; có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về thương mại hóa sáng chế nhằm phục vụ cơ quan quản lý nhà nước; tổng hợp, phân tích và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn, mua bán, chuyển giao, áp dụng, khai thác và thương mại hóa sáng chế.

Phòng có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Division of Policy and Consultancy for Patent Commercialazation (DPC).

Các hoạt động của Phòng:

Chính sách

       - Tư vấn hỗ trợ xây dựng cơ chế, chính sách và giải pháp đẩy mạnh hoạt động sáng chế, cơ chế trao đổi, mua bán sáng chế, công nghệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường.

       - Tư vấn hỗ trợ xây dựng các tổ chức trung gian, tư vấn, môi giới, giao dịch, mua bán sáng chế trong các trường đại học, viện nghiên cứu

        Tư vấn thương mại hóa sáng chế

       - Tư vấn hỗ trợ hoạt động mua bán, giới thiệu sáng chế, sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả ở quy mô nhỏ để chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng, nhân rộng.

       - Tư vấn hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học tuyên truyền, phổ biến kết quả sáng chế nhằm đạt hiệu quả trong hoạt động thương mại hóa sáng chế.

       - Tư vấn hỗ trợ tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm, trình diễn, kết nối các nhà sáng chế với tổ chức, doanh nghiệp, các nhà đầu tư nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại hóa sáng chế.

       - Tư vấn tìm kiếm, môi giới, định giá, mua bán, cung cấp thông tin, soạn hợp đồng dịch vụ sáng chế cho các hoạt động nghiên cứu, khai thác và thương mại hóa sáng chế, chuyển giao công nghệ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học.

Liên hệ:

Th.S. Phùng Minh Hải

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 098 202 0880