THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO

Được tạo lập và phát triển cách đây nhiều thập kỷ với nhiều dạng thức khác nhau nhưng mô hình Patent Pool đặc biệt phát triển trong những năm gần đây. Patent Pool (có thể hiểu là quỹ sáng chế chung ...

Họp Nghiệm thu cấp cơ sở của đề tài cấp Bộ 2018: " Nghiên cứu giải mã sáng chế về mạng cảm biến không dây để ứng dụng trong nuôi tôm nước lợ ở Việt Nam"

Trong tháng 12 năm 2018, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Nghiên cứu giải mã sáng chế về mạng cảm biến không dây để ứng ...