Tổng quan về phương pháp nghiên cứu và một số phương pháp khảo sát cơ bản

Ngày 29/01/2016, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ ( NIPTEX) tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với nội dung “Tổng quan về phương pháp nghiên cứu và một số phương pháp khảo sát cơ bản” do TS. Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ chia sẻ.

        Tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn gồm các cán bộ của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ.

Mục đích của buổi sinh hoạt chuyên môn lần này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu trong Viện giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; qua đó thấy được sự cần thiết phải đẩy mạnh việc nâng cao năng lực nghiên cứu thông qua các công cụ, phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại.

          Thông qua đợt sinh hoạt chuyên môn, các thành viên đã trao đổi những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động chuyên môn và cùng nhau chia sẻ, thảo luận các chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu.

          Buổi sinh hoạt chuyên môn “Tổng quan về phương pháp nghiên cứu và một số phương pháp khảo sát cơ bản” gồm các nội dung sau:

         - Khác biệt cơ bản giữa luận án /đề án thực tiễn;

         - Khái quát về phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng;

         - Tổng quan các phương  pháp khảo sát cơ bản;

        Sau khi nghe các ý kiến trao đổi của các cán bộ nghiên cứu tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn, TS. Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã chia sẻ những khó khăn trong hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát và tổng kết cho buổi sinh hoạt chuyên môn lần này.