Hội thảo khoa học về đào tạo bồi dưỡng nhân lực KH&CN và các vấn đề liên quan đến tổ chức KH&CN công lập

Trong các ngày 16 - 17/10/2015, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ KH&CN) đã tổ chức 3 hội thảo gồm: Về cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập; Về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN và Quy hoạch mạng lưới các tổ chức KH&CN công lập. Tham dự và chủ trì Hội thảo có Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ; đại diện Lãnh đạo Cục Công tác phía Nam; các nhà quản lý, khoa học, tổ chức KH&CN, trường đại học khu vực phía Nam. 

 

Tại Hội thảo Về cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập, các đại biểu đã được nghe TS Trần Đắc Hiến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày Dự thảo nghị định quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập, trong đó nêu bật một số điểm mới của Dự thảo nghị định so với Nghị định 115 trước đây. Đa số các ý kiến tại Hội thảo cho rằng, các quy định trong Dự thảo nghị định có nhiều điểm mới, tạo điều kiện cho các tổ chức KH&CN thực hiện cơ chế tự chủ. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề xuất làm rõ hơn một số nội dung như: cần có hướng dẫn chi tiết hơn cơ chế tự chủ đối với từng loại hình tổ chức khác nhau; vấn đề trích khấu hao tài sản cố định như nào để tính vào chi phí dịch vụ KH&CN; yêu cầu được tự chủ hơn về các định mức chi của tổ chức KH&CN công lập...

Tại Hội thảo Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN, các đại biểu đã được nghe báo cáo về thực trạng bức tranh nhân lực KH&CN Việt Nam hiện nay. Theo đó, đội ngũ cán bộ KH&CN hiện nay không chỉ thiếu cán bộ đầu ngành giỏi, thiếu các “tổng công trình sư” mà còn thiếu cả cán bộ trẻ có trình độ cao. Khả năng thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ có trình độ vào làm việc tại các tổ chức nghiên cứu triển khai rất thấp. Cơ chế, chính sách phát triển nhân lực KH&CN còn hạn chế và chưa thực sự khuyến khích phát triển đội ngũ nhân lực KH&CN. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ KH&CN có trình độ cao còn nhiều bất cập… Những hạn chế của đội ngũ nhân lực KH&CN nêu trên đặt ra nhiều yêu cầu, đòi hỏi cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện một số chính sách phát triển nhân lực KH&CN trong thời gian tới, trong đó cần đặc biệt chú trọng chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đánh giá cao các nội dung của Dự thảo Đề án và cho rằng, nếu được phê duyệt, Đề án sẽ tạo ra sự đột phá trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ KH&CN cho đất nước. Các đại biểu cũng kiến nghị một số vấn đề như: cần tăng chỉ tiêu, số lượng đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đối tượng chuyên gia KH&CN; tạo điều kiện cho địa phương được tham gia vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Đề án, đặc biệt là các chương trình đào tạo ở nước ngoài; chú ý cách thức trong triển khai thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả đối với từng nhóm đối tượng...

Hội thảo Quy hoạch mạng lưới các tổ chức KH&CN công lập là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia KH&CN đóng góp ý kiến nhằm phát triển mạng lưới tổ chức KH&CN công lập có cơ cấu hợp lý theo lĩnh vực chuyên ngành kinh tế - xã hội; chú trọng phát các tổ chức KH&CN công lập thuộc lĩnh vực KH&CN ưu tiên, trọng điểm.

Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đã được xác định là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý các tổ chức KH&CN tại Luật KH&CN 2013, nằm trong tổng thể quy hoạch các tổ chức sự nghiệp công lập, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia cũng như chiến lược phát triển KH&CN. Các ý kiến góp ý tại Hội thảo tập trung vào các vấn đề gồm: Bên cạnh các tổ chức KH&CN công lập đã có, cần xem xét các đối tượng là đơn vị sự nghiệp trong ngành/ lĩnh vực như: nông nghiệp, y tế, xây dựng, giao thông... có nhiều hoạt động KH&CN ở địa phương để đưa vào quy hoạch tạo sự đồng bộ từ trung ương đến địa phương; nên bổ sung các tiêu chí để xây dựng các tổ chức KH&CN thuộc quy hoạch; chi tiết và cụ thể hóa hơn các giải pháp nhằm thực hiện quy hoạch đạt hiệu quả cao...

Nguồn: Most.