Dây chuyền công nghệ xử lý chất thải MBT-GRE

     Theo nghiên cứu, đặc điểm nguồn rác thải của Việt Nam là độ ẩm cao, độ lẫn tạp lớn, không được phân loại từ đầu nguồn. Vì vậy, hầu hết các công nghệ của nước ngoài đang sử dụng không phù h ...

Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt

     Rác thải sinh hoạt là toàn bộ các loại vật chất mà con người loại bỏ trong các hoạt động của mình, trong đó, quan trọng nhất là các loại chất thải sinh ra từ các hoạt động sản xuất v& ...

NotificationNotification - RSS