Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc “Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025” – Lĩnh vực

Căn cứ Quyết định số 3773/QĐ-BKHCN ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc “Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025” – Lĩnh vực Hóa học, đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 (Nội dung chi tiết tại Quyết định đính kèm)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các Đề tài nêu tại Quyết định trên, phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên;

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 12/02/2019.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 3773/QĐ-BKHCN (.doc)

Phụ lục Quyết định số 3773/QĐ-BKHCN (.doc)

Quyết định số 3773/QĐ-BKHCN (.pdf)

NotificationNotification - RSS

Website link