Thông báo thực hiện Quyết định số 3420/QĐ-BKHCN ngày 08/11/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để xét giao trực tiếp cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện từ năm 2019

Thực hiện Quyết định số 3420/QĐ-BKHCN ngày 08/11/2018  của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để xét giao trực tiếp cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện từ năm 2019, Bộ KH&CN thông báo như sau:

1. Phương thức xét giao trực tiếp: Phương thức xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ (Chi tiết xem tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ)

2. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (số 08 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội).

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 04.37911626; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)./.

Tệp đính kèm: 

- Quyết định số 3420/QĐ-BKHCN và Danh mục đính kèm (.pdf)

- Quyết định số 3420/QĐ-BKHCN và Danh mục đính kèm (.doc)

NotificationNotification - RSS

Website link