Rút ngắn thời gian cấp phép cho chuyên gia khoa học và công nghệ

Từ 1/10, thời hạn cấp giấy phép lao động cho người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam được rút xuống còn 3 ngày làm việc, thay vì 10 ngày như hiện nay.

Thông tư 24 quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định 87 ngày 22/9/2014 của Chính phủ, về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Theo đó, đối tượng áp dụng Thông tư 24 là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, sau đây gọi chung là chuyên gia khoa học và công nghệ; các cơ quan, tổ chức nơi chuyên gia khoa học và công nghệ làm việc. Trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam nhập cảnh bằng hộ chiếu Việt Nam không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Về trình tự cấp giấy phép lao động, theo Thông tư mới, trước thời hạn ít nhất 10 ngày làm việc thay quy định hiện nay là 15 ngày kể từ ngày chuyên gia khoa học và công nghệ dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam thì cơ quan, tổ chức phải nộp trực tiếp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hoặc gửi qua đường bưu điện hay gửi thư điện tử qua website http://www.vieclamvietnam.gov.vn đến Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thương binh xã hội. 

Thời hạn để Cục Việc làm cấp giấy phép lao động cho chuyên gia khoa học và công nghệ là trong 3 ngày làm việc thay quy định hiện nay là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động. Trường hợp không cấp giấy phép lao động, Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định cụ thể về Giấy phép lao động; Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động; Thời hạn của giấy phép lao động; Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động; Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động; Trình tự cấp lại giấy phép lao động; Nhận giấy phép lao động được cấp, cấp lại./.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/rut-ngan-thoi-gian-cap-phep-cho-chuyen-gia-khoa-hoc-va-cong-nghe/335545.vnp