Thương mại hóa của các sáng chế tham dự chương trình Nhà Sáng Chế năm 2013-2014

          Đề tài "Phân tích khả năng thương mại hóa của các sáng chế tham dự chương trình Nhà Sáng Chế năm 2013-2014" là một trong 4 đề tài nghiên cứu cấp Cơ sở của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (Viện SCCN) được thực hiện năm 2016 do bà Nguyễn Thị Ánh, cán bộ Viện SCCN làm chủ nhiệm đề tài.

          Đề tài được nghiên cứu trong bối cảnh những năm gần đây, hoạt động chuyển giao sáng chế, công nghệ ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt khi Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, cũng như phát triển nền kinh tế dựa trên tri thức.

          Có thể khẳng định hoạt động thương mại hóa sáng chế, công nghệ là công việc khó khăn khi chúng ta phải xây dựng thị trường cho một sản phẩm mới và đưa sản phẩm đến với cộng đồng người sử dụng. Để đẩy nhanh quá trình thương mại hóa, thông thường các tổ chức có các bộ phận thúc đẩy và giúp đỡ các nhà khoa học đưa các nghiên cứu của mình ra thị trường.

          Trong đề tài này, nhóm nghiên cứu đề cập đến hoạt động thương mại hóa sáng chế của các nhà sáng chế không chuyên trong chương trình "nhà sáng chế". Xuyên suốt phần một của đề tài là bức tranh tổng quan về thương mại hóa sáng chế, một số khái niệm cơ bản thương mại, thương mại hóa sáng chế, các hình thức thương mại hóa sáng chế (mua đứt bán đoạn; liên kết thương mại hóa; tự thành lập doanh nghiệp thương mại hóa) và vai trò của thương mại hóa sáng chế đối với chủ sở hữu sáng chế, với tổ chức thực hiện thương mại hóa và với toàn xã hội cũng như đề cập đến các mô hình thương mại hóa sáng chế hiện nay: Mô hình độc lập nghiên cứu, tự chủ triển khai; Mô hình tiếp thu - áp dụng - hấp thụ- sáng tạo; Mô hình hợp tác phát triển dựa trên nguồn lực; Mô hình vườn ươm; Mô hình hợp tác chung vốn; Mô hình đầu tư 100% nước ngoài; Mô hình bền vững và sẽ là xu hướng trong tương lai là mô hình liên kết bốn chiều nhà nghiên cứu - nhà nước - doanh nghiệp - địa phương.

          Nội dung 2 của đề tài nêu thực trạng hoạt động thương mại hóa sáng chế tại Việt Nam nói chung và thực trạng thương mại hóa của các sáng chế tham dự chương trình: "Nhà sáng chế" nói riêng. Nội dung cơ bản của phần này là bảng phân loại các sáng chế tham dự chương trình "Nhà sáng chế" các năm 2013-2014 theo các lĩnh vực áp dụng (nông nghiệp và lĩnh vực khác) và theo mức độ bảo hộ của sáng chế (sáng chế đã được đăng kí bảo hộ, sáng chế chưa được đăng kí bảo hộ) cũng như đánh giá khả năng thương mại hóa của một sáng chế tham dự chương trình "Nhà sáng chế".

          Nội dung 3 đề cập đến mục tiêu của hoạt động Thương mại hóa sáng chế tham gia chương trình "Nhà sáng chế" và đề xuất một số giải pháp gợi ý thúc đẩy hoạt động thương mại hóa sáng chế Việt cũng như các sáng chế của các nhà sáng chế không chuyên tham dự chương trình "Nhà sáng chế" và điều kiện để có thể thực hiện các giải pháp này.

          Đề tài tính đến hết tháng 9 năm 2016 đã cơ bản hoàn thiện và xét nghiệm thu tại đơn vị.

Nguồn: Niptex