Thư mời tham dự Hội thảo khoa học

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học : "Khai thác và thương mại hóa sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch" của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ.

 

ivi b49fb

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu là tăng cường hơn nữa sự liên kết, hợp tác giữa nhà sáng chế, doanh nghiệp và khối viện nghiên cứu, trường đại học thông qua việc phổ biến các sáng chế, công nghệ có tiềm năng thương mại hóa từ viện nghiên cứu, trường đại học đến doanh nghiệp. Hội thảo cũng là diễn đàn để phổ biến các thông tin sáng chế rộng rãi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các sáng chế, công nghệ phù hợp với nhu cầu của mình trong hoạt động đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm.

Nguồn: Niptex

NotificationNotification - RSS

Website link