Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 3371/QĐ-BKHCN ngày 05/11/2018)

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-BKHCN ngày 05/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục Đề tài nghiên cứu khoa  khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn (Nội dung chi tiết tại Quyết định đính kèm)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu phát triển công nghệ tích hợp sản xuất cồn không gia nhiệt ở nồng độ chất khô cao”.

 Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên;

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 07/01/2019.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 3371/QĐ-BKHCN ngày 05/11/2018 (.doc)

Phụ lục kèm theo Quyết định số 3371/QĐ-BKHCN ngày 05/11/2018 (.doc)

Quyết định số 3371/QĐ-BKHCN ngày 05/11/2018 (.pdf)