Thông báo thực hiện Quyết định số 3420/QĐ-BKHCN ngày 08/11/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để xét giao trực tiếp cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện từ năm 2019

Thực hiện Quyết định số 3420/QĐ-BKHCN ngày 08/11/2018  của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để xét giao trực tiếp cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện từ năm 2019, ...

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

Thực hiện Quyết định số 3427/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phươn ...

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2019 (theo Quyết định số 3643/QĐ-BKHCN ngày 28/11/2018)

Căn cứ Quyết định số 3643/QĐ-BKHCN ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019 cho nhiệm v ...

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC.05/16-20 giai đoạn 2016-2020

1. Thực hiện Quyết định số 3136/QĐ-BKHCN ngày 22/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm ...

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 3186/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 10 năm 2018)

Thực hiện Quyết định số 3186/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đề tài  KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2019, Bộ Khoa h ...

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC.02/16-20 giai đoạn 2016-2020

  1. Thực hiện Quyết định số 3137/QĐ-BKHCN ngày 22/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ tr ...

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC.01/16-20; KC.08/16-20; KC.09/16-20; KC.10/16-20; KX.01/16-20 giai đoạn 2016-2020

1. Thực hiện Quyết định số 3214/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2018; Quyết định số 3235/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2018; Quyết định số 3238/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2018; Quyết định số 3233/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2018; Quyết định số 3234/QĐ-BKHCN n ...

Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 3270/QĐ-BKHCN ngày 26/10/2018)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống hồ tiêu kháng nấm Phyt ...

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 (Quyết định số 3290/QĐ-BKHCN ngày 26/10/2018)

Thực hiện Quyết định số 3290/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về ...

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Mông Cổ thực hiện trong kế hoạch năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1714/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng  Bộ Khoa  học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện tron ...

NotificationNotification - RSS

Website link