Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2017

      Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và ...

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 1365/QĐ-BKHCN và Quyết định số 1366/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2017)

        Thực hiện Quyết định số 1365/QĐ-BKHCN và Quyết định số 1366/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn, Bộ Khoa học v&a ...

Thông báo về Giải thưởng Newton

         Giải thưởng Newton       Giải thưởng Newton đã được công bố vào tháng 6/2016, Giải thưởng này nhằm công nhận các hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo xuất sắc trong việ ...

NotificationNotification - RSS

Website link