Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Mông Cổ thực hiện trong kế hoạch năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1714/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng  Bộ Khoa  học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2018 (Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư 12/2014/TT-BKHCN nêu trên.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.

4. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Vụ Hợp tác quốc tế, số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

5. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00, thứ 6 ngày 28 tháng 12 năm 2018

Danh mục nhiệm vụ tại Quyết định và Phụ lục kèm theo./.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1714/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 6 năm 2018NotificationNotification - RSS

Website link