Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC.05/16-20 giai đoạn 2016-2020

1. Thực hiện Quyết định số 3136/QĐ-BKHCN ngày 22/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại phiếu trình số 113699 của Vụ Kế hoạch – Tài chính ngày 02/10/2018

- Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05/16-20;

2. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 21/12/2018 (Thứ 6).

Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện) hoặc dấu đến của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).

5. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017. 

7. Danh mục các nhiệm vụ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC.05/16-20, các quy định về tuyển chọn và các biểu mẫu tại tệp đính kèm.

8.Thời gian thực hiện mỗi nhiệm vụ tối đa là 18 tháng.

9. Thông tin đối với các Chương trình trọng điểm cấp quốc gia khác sẽ được tiếp tục cập nhật.

CÁC TỆP TIN KÈM THEO:

Quyết đinh số 3136/QĐ-BKHCN ngày 22/10/2018

Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017NotificationNotification - RSS

Website link