Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2020, thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế...