Chức năng, nhiệm vụ

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng nghiên cứu hệ thống sáng chế trong nước và quốc tế; nghiên cứu cơ chế, chính sách và phát triển hoạt động khai thác sáng chế, các giải pháp chuyển giao công nghệ từ các sáng chế vào sản xuất, kinh doanh; kết nối hoạt động bảo hộ sáng chế với hoạt động ứng dụng và triển khai công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ và Quyền hạn:

1. Nghiên cứu đế xuất cơ chế, chính sách và giải pháp đẩy mạnh hoạt động phát minh, sáng chế trong các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cá nhân phù hợp với cơ chế thị trường, góp phần tạo nguồn cung cho thị trường khoa học và công nghệ.

2. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng các luận cứ khoa học và phương pháp luận về tác động của sáng chế đối với hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ, đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Nghiên cứu chính sách phát triển công nghệ và cơ chế bảo hộ sáng chế trong hoạt động thương mại giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới để đề xuất giải pháp đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

4. Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý và cơ chế khai thác sáng chế, công nghệ. Chủ trì và phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp tổ chức áp dụng mô hình và cơ chế chuyển giao, khai thác sáng chế.

5. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá sáng chế và nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật áp dụng cho hoạt động khai thác sáng chế và công nghệ.

6. Nghiên cứu quy trình tái lập, mô phỏng sáng chế, công nghệ phục vụ hoạt động giải mã, làm chủ, chuyển giao và đổi mới công nghệ.

7. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức xử lý thông tin công nghệ, đánh giá đặc tính, xác định giá trị các thông tin và sản phẩm do đại diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài, các tổ chức và cá nhân cung cấp chuyển giao, đưa vào khai thác.

8. Tham gia xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia thực hiện hoạt động phân tích, đánh giá, thẩm định, tư vấn chuyển giao, khai thác sáng chế; phát triển mạng lưới cộng tác viên để tiếp nhận nhu cầu công nghệ và phát triển ý tưởng công nghệ.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có liên quan đến hoạt động sáng chế và khai thác công nghệ thuộc các chương trình, đề tài, dự án của nhà nước và của doanh nghiệp, tập trung vào các nhiệm vụ tìm kiếm, chuyển giao quyền đối với sáng chế và bí quyết công nghệ; ký kết các hợp đồng khoa học và công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện.

10. Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm, kết nối các nhà sáng chế với tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Liên kết website