Cơ cấu tổ chức

niptex e54f2

Chức vụ Tên Số điện thoại E-mail
Viện trưởng TS. Nguyễn Trọng Hiếu (024) 39440256
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó Viện trưởng TS. Nguyễn Hữu Xuyên (024) 39440145 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn Phòng

Hà Thị Hoài Thương (024) 39439663 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bộ phận Kế hoạch và Tài chính ThS. Âu Thị Mỹ Hạnh (024) 39439663 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trung tâm Phân tích sáng chế và nhận dạng công nghệ TS. Phạm Ngọc Pha (024) 38228875 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng TS. Nguyễn Phi Long  (024) 38228875 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trung tâm Mô phỏng công nghệ và thiết kế sản phẩm TS. Phạm Ngọc Hiếu (024) 38228875 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trung tâm Tư vấn khai thác và thương mại hóa sáng chế Ths. Phùng Minh Hải (024) 38228875  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

Liên kết website