2. Cung cấp thông tin sáng chế, công nghệ

     Chuyển giao cơ sở dữ liệu, dữ liệu điện tử về công nghệ, sáng chế, kết quả nghiên cứu công nghệ, tài liệu khoa học công nghệ ...

4. Đào tạo

     Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp thông tin công nghệm sáng chế ...

Liên kết website