1. Thống kê dữ liệu và Phân tích sáng chế

Xây dựng, cập nhật, tư vấn và hỗ trợ khai thác cơ sở dữ liệu: Niptex, Derwent Innovation, InnovationQ Plus, IP LIB (NOIP), WIPO, USPTO, EPO,... Phân tích sáng chế, xu hướng công nghệ, dự đoán công nghệ, đối thủ cạnh tr ...

2. Mô phỏng công nghệ và Phát triển sản phẩm

Giải mã, làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm Thiết kế, mô phỏng và chế thử sản phẩm mẫu sáng chế Nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến để chuyển giao cho các tổ chức, cá nh ...

3. Chính sách và thương mại hóa sáng chế

Tư vấn chính sách khai thác sáng chế cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu Tổ chức thực hiện, tư vấn và hỗ trợ hoạt động mua, giới thiệu các sáng chế, sáng kiến và các sản p ...

Liên kết website