Techfest 2019 - Nguồn lực hội tụ: Niptex đẩy mạnh hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp đăng ký bảo hộ sáng chế, khai thác công nghệ

Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ( Viện SCCN) tham dự Lễ Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đối mới sáng tạo quốc gia tại Hạ Long, Quảng Ninh.TECHFEST VIETNAM là sự kiện thường ...

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO

Được tạo lập và phát triển cách đây nhiều thập kỷ với nhiều dạng thức khác nhau nhưng mô hình Patent Pool đặc biệt phát triển trong những năm gần đây. Patent Pool (có thể hiểu là quỹ sáng chế chung ...