Họp Nghiệm thu cấp cơ sở của đề tài cấp Bộ 2018: " Nghiên cứu giải mã sáng chế về mạng cảm biến không dây để ứng dụng trong nuôi tôm nước lợ ở Việt Nam"

Trong tháng 12 năm 2018, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Nghiên cứu giải mã sáng chế về mạng cảm biến không dây để ứng ...