THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO

Được tạo lập và phát triển cách đây nhiều thập kỷ với nhiều dạng thức khác nhau nhưng mô hình Patent Pool đặc biệt phát triển trong những năm gần đây. Patent Pool (có thể hiểu là quỹ sáng chế chung ...