Thông báo Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Việt Nam và CHLB Đức thuộc chương trình CLIENT II - Đối tác quốc tế về Đổi mới bền vững

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng mời các viện nghiên cứu, trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ.... củ ...

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2019 (theo Quyết định số 3779/QĐ-BKHCN ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Căn cứ Quyết định số 3779/QĐ-BKHCN ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019 cho cá ...

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2019 (theo Quyết định số 3780/QĐ-BKHCN ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Căn cứ Quyết định số 3780/QĐ-BKHCN ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019 cho cá ...

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc “Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025” – Lĩnh vực

Căn cứ Quyết định số 3773/QĐ-BKHCN ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc “Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩ ...

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2019 (theo Quyết định số 3778/QĐ-BKHCN ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Căn cứ Quyết định số 3778/QĐ-BKHCN ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019 cho cá ...

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 3321/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 10 năm 2018)

Thực hiện Quyết định số 3321/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện, Bộ Khoa học v&agr ...

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 3371/QĐ-BKHCN ngày 05/11/2018)

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-BKHCN ngày 05/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục Đề tài nghiên cứu khoa  khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển ...

Thông báo thực hiện Quyết định số 3251/QĐ-BKHCN ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bổ sung để xét giao trực tiếp cho Tổng cục TCĐLCL bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Thực hiện Quyết định số 3251/QĐ-BKHCN ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để xét giao trực tiếp cho Tổng cục TCĐLCL bắt đầu thực hiện từ năm 2018, Bộ KH&CN thông bá ...

NotificationNotification - RSS

Website link