Thông qua thực hiện một đề tài cấp quốc gia, các nhà khoa học thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã chế tạo thành công hệ thống máy phục vụ cơ giới hóa đồng bộ các khâu canh tác và thu hoạch cây đậu tương.

hethongthuhoachdt 6ac73

Máy thu hoạch đậu tương

Hệ thống bao gồm: i) Máy cắt băm gốc rạ với năng suất 0,3-0,5 ha/h; chiều cao gốc rạ còn lại sau cắt 50-100 mm, chiều dài đoạn cắt 50-150 mm; ii) Máy lên luống tạo rãnh với năng suất 0,3-0,5 ha/h, bề rộng luống 80-120 cm, rãnh sâu 20-30 cm, độ rộng rãnh 20-30 cm; iii) Máy gieo đậu tương kết hợp với bón phân có năng suất 0,3-0,5 ha/h, số hàng gieo là 4; iv) Máy xới vun và làm cỏ chăm sóc cây đậu tương có năng suất 0,3-0,5 ha/h; v) Máy thu hoạch đậu tương thực hiện liên hoàn các công việc cắt, gom cây rải hàng trên ruộng có năng suất 0,3-0,4 ha/h, độ sót <5%; vi) Máy đập tách hạt đậu tương có năng suất 0,5-1,0 tấn/h, độ sạch lá 90-95%, độ hư hỏng hạt <5%. Kết quả thử nghiệm sản xuất đậu tương tại nhiều tỉnh cho thấy hệ thống máy làm việc ổn định, phù hợp với thực tiễn sản xuất.