Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2017

      Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2017 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo),
      Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:
1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.
2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 08/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020.
3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Phòng 207, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 04.39440344.
4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 02 tháng 7 năm 2017./.


Tệp đính kèm:
Quyết định số 1355/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2017

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, BKHCN