Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 1365/QĐ-BKHCN và Quyết định số 1366/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2017)

        Thực hiện Quyết định số 1365/QĐ-BKHCN và Quyết định số 1366/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:
1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT- BKHCN nêu trên và Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2016 về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.
2. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư và Quyết định nêu trên.
3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 12 tháng 7 năm 2017, hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 12 tháng 7 năm 2017.


     Danh mục các nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo.
     Quyết định số 1365/QĐ-BKHCN ngày 01/06/2017

      Quyết định số 1366/QĐ-BKHCN ngày 01/06/2017

 

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, BKHCN