Thông báo Cuộc gọi chung về đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc

      Đây là cuộc gọi chung trong năm 2017 về đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung (sau đây gọi tắt là Dự án) giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục Công nghệ Cộng hòa Séc (TA CR). Các Dự án tập trung vào việc phát triển các ứng dụng và sản phẩm sáng tạo. Các tổ chức/doanh nghiệp tham gia Dự án được kỳ vọng sẽ đưa ra được các giải pháp phù hợp cho việc phát triển thị trường đối với sản phẩm, dịch vụ dựa trên công nghệ hoặc các phương pháp có tiềm năng lớn về thị trường. Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.
      Thông báo Cuộc gọi chung về đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc
        Đề xuất chung Dự án nghiên cứu và phát triển chung giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc
        Announcement Vietnam – Cezch Joint Call for Proposals for Joint R&D Projects
        Common Proposal For Vietnamese-Czech Joint R&D Project

 

Nguồn: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, BKHCN