1. Thống kê dữ liệu và Phân tích sáng chế

  • Xây dựng, cập nhật, tư vấn và hỗ trợ khai thác cơ sở dữ liệu: Niptex, Derwent Innovation, InnovationQ Plus, IP LIB (NOIP), WIPO, USPTO, EPO,...
  • Phân tích sáng chế, xu hướng công nghệ, dự đoán công nghệ, đối thủ cạnh tranh, lập bản đồ công nghệ, phân tích vi phạm sáng chế...
  • Nghiên cứu, nhận dạng công nghệ, bí quyết công nghệ từ sáng chế.
  • Tư vấn, hỗ trợ viết và hoàn thiện bản mô tả sáng chế và đăng ký bảo hộ sáng chế.