2. Mô phỏng công nghệ và Phát triển sản phẩm

  • Giải mã, làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm
  • Thiết kế, mô phỏng và chế thử sản phẩm mẫu sáng chế
  • Nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến để chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp
  • Đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ, sản phẩm mới