3. Chính sách và thương mại hóa sáng chế

  • Tư vấn chính sách khai thác sáng chế cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu
  • Tổ chức thực hiện, tư vấn và hỗ trợ hoạt động mua, giới thiệu các sáng chế, sáng kiến và các sản phẩm từ sáng chế, sáng kiến
  • Tuyên truyền, phổ biến các kết quả và kinh nghiệm khai thác và thương mại hóa sáng chế